Statut

 STATUT

FUNDACJA ATENA

§ 1

Fundacja pod nazwą ATENA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Anetta Dulębowska, Aleksandra Kozłowska, Ewa Mielczarek, Małgorzata Ruszkowska-Sroka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Wojciechowskiego.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o Fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu

§ 2

Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce.

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Polska, Oława

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§6

Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§7

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność charytatywna,
 2. Pomoc społeczna,
 3. Promocja i organizacja wolontariatu,
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 5. Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
 6. Ochrona zdrowia i życia,
 7. Działalność sportowa i turystyczna,
 8. Działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
 9. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna),
 10. Propagowanie idei integracji europejskiej, oraz promowanie Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami państwa.
 11. Wspieranie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji oraz projektów edukacyjnych i społecznych,
 2. Organizowanie sympozjów i konferencji,
 3. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań performatywnych,
 4. Organizację imprez o charakterze turystycznym i rekreacyjnym  i sportowym ( zakup sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, turystycznych oraz konkursów,
 5. Organizowanie staży, praktyk i wolontariatu (upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację)
 6. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
 7. Fundowanie stypendiów i subwencji osobom potrzebującym
 8. Pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,
 9. Budowanie i prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych i opiekuńczych
 10. Prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji,
 11.  Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w kraju i zagranicą.

 

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§10

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie – Minister Pracy i Polityki Społecznej).

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów w wysokości 4000 zł (cztery tysiące złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą. Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych przez lub na rzecz Fundacji.
 4. Odsetek i depozytów bankowych,
 5. Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji.
 6. Dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej

 

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

§ 13

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z działalności gosp. mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność określoną w statucie.

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej i określenie jej zakresu podejmuje zarząd fundacji uchwałą. Podjęcie działalności nie wymaga zmiany statutu.

 

§ 14

 

Fundacja ma zakaz i nie będzie:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 15

Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Skład pierwszej rady stanowią: Katarzyna Hołyńska, Marek Kozar, Bożena Sawczyńska.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie

8. Za pełnienie funkcji członka Rady nie jest wypłacane wynagrodzenie.

9. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

c. wnioskowanie o odwołanie członka zarządu, zatwierdzanie nowych członków zarządu

d. występowanie z wnioskiem o zmiany w statucie, likwidacji fundacji.

 

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 18

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.

 1. Zarząd powoływany jest przez fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Zarząd składa się z 3do 5 osób
 3. Do pierwszego zarządu powołane zostają: Ewa Mielczarek, Anetta Dulębowska, Aleksandra Kozłowska, Małgorzata Ruszkowska-Sroka
 4. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu wybierany przez Zarząd spośród jego członków.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

 1. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na skutek wniosku Rady Fundacji wyłącznie jednomyślną decyzją pozostałych członków Zarządu.
 2. Za pełnienie funkcji członka zarządu wypłacane jest wynagrodzenie.

 

§ 19

Zarząd Fundacji:

 1. Kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 3. Inicjuje i konkretyzuje działalność statutową Fundacji,
 4. Opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 5. Podejmuje decyzje o tworzeniu lokalnych struktur Fundacji.
 6. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych,
 7. Podejmuje decyzje o przystępowaniu Fundacji do innych instytucji,
 8. Sprawuje kontrolę nad prowadzoną działalnością gospodarczą
 9. Podejmuje decyzje w sprawie zmian w Statucie,

 

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać mogą dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 3. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000zł (pięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu

 

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

 

§ 22

 1. Decyzje w zakresie zmiany statutu, a także likwidacji Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.