Zapraszamy na II Wiązowski Przegląd Muzyczny

Regulamin
II Wiązowski Przegląd Muzyczny Zespołów Seniorskich i nie tylko
„Łączymy Pokolenia”
ORGANIZATORZY:
Fundacja Atena z siedzibą w Oławie 55-200, ul. 1 Maja 1,
przy wsparciu UMiG Wiązów (z dofinans. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)
TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Przegląd odbędzie się 24-06-2017 r w godzinach 12:00 do 20:30 na stadionie KS ”Świteź” w Wiązowie, ul. Daszyńskiego

I.ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU:
Ideą przeglądu jest integracja środowisk senioralnych i młodego pokolenia.
– prezentacja dorobku artystycznego uczestników, twórców i pielęgnowanie tradycji artystycznych;
– rozwijanie współpracy oraz wymiana doświadczeń artystycznych uczestników;
– rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników przez bezpośredni kontakt z piosenką, tańcem, muzyką; rękodziełem
– integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, społeczna; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych;
– upowszechnianie właściwych wzorów spędzenia wolnego czasu;
– inspirowanie seniorów, dzieci i młodzieży do szukania nowych form pracy artystycznej poprzez udział w Przeglądzie i „Twórczych Plenerowych Spotkaniach Terenowych” – warsztatach artystycznych.
II. ZASADY ORGANIZACJI PRZEGLĄDU:
1. Uczestnictwo w Przeglądzie:
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich twórczych Seniorów oraz zespoły międzypokoleniowe – zespoły artystyczne, duety i osoby indywidualne w przestrzeniach twórczych:
muzyka, taniec, teatr, kabaret, folklor, i inne.
2. Z uwagi na ograniczoną możliwość prezentacji uczestników, przy ustalaniu liczby uczestników obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
3. Ostateczna decyzja o uczestnictwie w Przeglądzie danego uczestnika należy do Organizatora.
4. W przypadku braku możliwości udziału w Przeglądzie zobowiązuje się uczestników do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji.
5. Uczestnictwo potwierdza się do 7 czerwca 2017r., do godziny 20:00 przesyłając drogą pocztową lub drogą elektroniczną czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji, a nie data stempla pocztowego) na adres
Fundacja Atena, 1 Maja 1 Oława 55-200, lub na adres email biuro@fundacja-atena.pl.
6. Kolejność występów podczas Przeglądu ustala Organizator. Harmonogram przygotowuje Organizator i zobowiązuje się rozesłać go wszystkim uczestnikom do 18 czerwca 2017r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności występów, wynikających z organizacji i przebiegu Przeglądu.
8. Repertuar o tematyce dowolnej do 25 minut,
9. Uczestnicy Przeglądu zobligowani są:
a) dostarczyć Organizatorowi w formie elektronicz. na 1dzień przed Przeglądem, lub nie później niż 60minut przed Występem w punkcie rejestracyjnym, podpisaną płytę CD z podkładem muzycznym;
b) zgłosić się na 60 minut przed wyznaczoną godziną występu w punkcie rejestracyjnym, w przypadku nie odnotowania rejestracji dany uczestnik traci możliwość występu podczas Przeglądu.
c) stawić się nie później niż 10 min przed występem scenicznym przy namiocie dla artystów po prawej stronie sceny; po występie scenicznym opuścić scenę zgodnie z instrukcjami Organizatora
d) do poszanowania czasu występu innych uczestników;
e) przestrzegać czas występu scenicznego; pod rygorem przerwania występu przez Organizatora.
f) do dostosowania się do poleceń Organizatora w trakcie odbywania się Przeglądu;
g) przestrzegać ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej i społecznej;
h) do zapoznania się, przestrzegania i przesłania podpisanego Regulaminu wraz z Kartą Uczestnictwa
10. Uczestnik gwarantuje, że nadesłane zgłoszenia i inne materiały wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
11. Uczestnicy przyjeżdżają w dniu Przeglądu na koszt własny, własnym środkiem transportu.
12. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Przegląd nie ma charakteru konkursu.
13. Organizator zapewnia uczestnikom:
– udział w przeglądzie, dyplom i drobny upominek
– udział w warsztatach,
– ciepły posiłek.
14. Po zakończeniu Przeglądu o godz. 21:00 Organizator zaprasza na koncert gwiazdy wieczoru: zespołu „IMPULS”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Przeglądu jest dostępny do wglądu w Siedzibie Organizatora.
2. Zapytania dotyczące Przeglądu należy kierować:
– Fundacja Atena, 1 Maja 1 Oława 55-200; -adres email biuro@fundacja-atena.pl ;- tel.:713032468, 783 822 285, 502414118 od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00 –18.00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu bez podania przyczyn, lub Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Przeglądzie. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
4. Zasady określone w Regulaminie nie podlegają negocjacjom.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu.
6. Publikacja Przeglądu będzie linkowana na stronie internetowej Organizatora www.fundacja-atena.pl, oraz partnerów wspierających
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich.
8. Organizator Przeglądu ma prawo wykluczyć Uczestnika Przeglądu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji uczestników Przeglądu w radio, TV, prasie, bez wypłacania honorariów. Uczestnicy upoważniają Organizatora do publikacji zdjęć i tekstu reportażu na temat Przeglądu zawierających ich wizerunek oraz całość lub część prezentowanych przez nich utworów. Jednocześnie uczestnicy nie będą dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęć i tekstu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Wieczór Kolęd w Ząbkowicach Śl.

Wieczór Kolęd w Gęsińcu

Link do nagrania z wydarzenia autorstwa Pana Jerzego Kulki: https://www.youtube.com/watch?v=RFVKMvwmQuM&feature=share

Spotkanie z Krzysztofem Petkiem

Dnia 5 grudnia 2016r w Częstocicach odbyło się spotkanie z zaprzyjaźnionym z naszą Fundacją wrocławskim pisarzem, dziennikarzem i podróżnikiem Krzysztofem Petkiem.
Podczas spotkania nasz Gość opowiedział o swojej ostatniej podróży do Peru, z której wrócił kilka dni temu.
Przedstawiamy fotorelację z tego spotkania. Czytaj dalej

Pierwszy Przegląd Muzyczny Zespołów Seniorskich w Wiązowie – fotorelacja

II Debata “OPIEKA MEDYCZNA DOLNOŚLĄSKICH SENIORÓW”

Dnia 16.11.2016r w Centrum Medycznym Dobrzyńska odbyła się II Debata, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poświęcona dolnośląskim Seniorom. Naszą fundacje reprezentowała 17 osobowa grupa Seniorów ze Skrzydlatego Uniwersytetu Fundacji Atena.
Niespodzianką dla wszystkich podczas spotkania był występ zaprzyjaźnionej z naszą fundacja Międzynarodowej Grupy Operowo-Operetkowej Sonori Ensemble, która potrafi wprowadzić niezwykły klimat w każdych warunkach i dla każdego słuchacza.
15042063_1805545443025707_6702205459945842539_o Czytaj dalej