Zapraszamy na II Wiązowski Przegląd Muzyczny

Regulamin
II Wiązowski Przegląd Muzyczny Zespołów Seniorskich i nie tylko
„Łączymy Pokolenia”
ORGANIZATORZY:
Fundacja Atena z siedzibą w Oławie 55-200, ul. 1 Maja 1,
przy wsparciu UMiG Wiązów (z dofinans. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)
TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Przegląd odbędzie się 24-06-2017 r w godzinach 12:00 do 20:30 na stadionie KS ”Świteź” w Wiązowie, ul. Daszyńskiego

I.ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU:
Ideą przeglądu jest integracja środowisk senioralnych i młodego pokolenia.
– prezentacja dorobku artystycznego uczestników, twórców i pielęgnowanie tradycji artystycznych;
– rozwijanie współpracy oraz wymiana doświadczeń artystycznych uczestników;
– rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników przez bezpośredni kontakt z piosenką, tańcem, muzyką; rękodziełem
– integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa, społeczna; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych;
– upowszechnianie właściwych wzorów spędzenia wolnego czasu;
– inspirowanie seniorów, dzieci i młodzieży do szukania nowych form pracy artystycznej poprzez udział w Przeglądzie i „Twórczych Plenerowych Spotkaniach Terenowych” – warsztatach artystycznych.
II. ZASADY ORGANIZACJI PRZEGLĄDU:
1. Uczestnictwo w Przeglądzie:
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich twórczych Seniorów oraz zespoły międzypokoleniowe – zespoły artystyczne, duety i osoby indywidualne w przestrzeniach twórczych:
muzyka, taniec, teatr, kabaret, folklor, i inne.
2. Z uwagi na ograniczoną możliwość prezentacji uczestników, przy ustalaniu liczby uczestników obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
3. Ostateczna decyzja o uczestnictwie w Przeglądzie danego uczestnika należy do Organizatora.
4. W przypadku braku możliwości udziału w Przeglądzie zobowiązuje się uczestników do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji.
5. Uczestnictwo potwierdza się do 7 czerwca 2017r., do godziny 20:00 przesyłając drogą pocztową lub drogą elektroniczną czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji, a nie data stempla pocztowego) na adres
Fundacja Atena, 1 Maja 1 Oława 55-200, lub na adres email biuro@fundacja-atena.pl.
6. Kolejność występów podczas Przeglądu ustala Organizator. Harmonogram przygotowuje Organizator i zobowiązuje się rozesłać go wszystkim uczestnikom do 18 czerwca 2017r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności występów, wynikających z organizacji i przebiegu Przeglądu.
8. Repertuar o tematyce dowolnej do 25 minut,
9. Uczestnicy Przeglądu zobligowani są:
a) dostarczyć Organizatorowi w formie elektronicz. na 1dzień przed Przeglądem, lub nie później niż 60minut przed Występem w punkcie rejestracyjnym, podpisaną płytę CD z podkładem muzycznym;
b) zgłosić się na 60 minut przed wyznaczoną godziną występu w punkcie rejestracyjnym, w przypadku nie odnotowania rejestracji dany uczestnik traci możliwość występu podczas Przeglądu.
c) stawić się nie później niż 10 min przed występem scenicznym przy namiocie dla artystów po prawej stronie sceny; po występie scenicznym opuścić scenę zgodnie z instrukcjami Organizatora
d) do poszanowania czasu występu innych uczestników;
e) przestrzegać czas występu scenicznego; pod rygorem przerwania występu przez Organizatora.
f) do dostosowania się do poleceń Organizatora w trakcie odbywania się Przeglądu;
g) przestrzegać ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej i społecznej;
h) do zapoznania się, przestrzegania i przesłania podpisanego Regulaminu wraz z Kartą Uczestnictwa
10. Uczestnik gwarantuje, że nadesłane zgłoszenia i inne materiały wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
11. Uczestnicy przyjeżdżają w dniu Przeglądu na koszt własny, własnym środkiem transportu.
12. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Przegląd nie ma charakteru konkursu.
13. Organizator zapewnia uczestnikom:
– udział w przeglądzie, dyplom i drobny upominek
– udział w warsztatach,
– ciepły posiłek.
14. Po zakończeniu Przeglądu o godz. 21:00 Organizator zaprasza na koncert gwiazdy wieczoru: zespołu „IMPULS”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Przeglądu jest dostępny do wglądu w Siedzibie Organizatora.
2. Zapytania dotyczące Przeglądu należy kierować:
– Fundacja Atena, 1 Maja 1 Oława 55-200; -adres email biuro@fundacja-atena.pl ;- tel.:713032468, 783 822 285, 502414118 od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00 –18.00.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu bez podania przyczyn, lub Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Przeglądzie. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.
4. Zasady określone w Regulaminie nie podlegają negocjacjom.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu.
6. Publikacja Przeglądu będzie linkowana na stronie internetowej Organizatora www.fundacja-atena.pl, oraz partnerów wspierających
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich.
8. Organizator Przeglądu ma prawo wykluczyć Uczestnika Przeglądu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji uczestników Przeglądu w radio, TV, prasie, bez wypłacania honorariów. Uczestnicy upoważniają Organizatora do publikacji zdjęć i tekstu reportażu na temat Przeglądu zawierających ich wizerunek oraz całość lub część prezentowanych przez nich utworów. Jednocześnie uczestnicy nie będą dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęć i tekstu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Spotkanie w Kowalowie

[slideshow_deploy id=’1205’]Kolejne udane spotkanie już za nami 🙂
Cudowni ludzie, wspaniała atmosfera i sala wypełniona po brzegi

Dziękujemy Krzysztofowi Petkowi za interesującą prezentację i lekcję samoobrony, a Seniorom dziękujemy za tak liczne przybycie do Kowalowa.

Zajęcia z rozwoju osobistego

Dnia 01.09.2015r dla grupy Seniorów w Częstocicach zakończył się cykl szkoleń z rozwoju osobistego, które prowadziła nasza fundacyjna koleżanka Aleksandra Kozłowska. Nie zabrakło wzruszeń i miłych akcentów przygotowanych przez nasze Uskrzydlone Panie.  Dziękujemy!!! 🙂