Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2013
1.) Nazwa organizacji: Atena,
Siedziba: Oława 55-200, 1 Maja 1, biuro@fundacja-atena.pl
Sprawozdanie z działalności fundacjiKRS z dnia 27.11.2013 nr 0000487991, nr REGON 022351550
Zarząd: EwaMielczarek- prezes zarządu
Anetta Dulębowska- wiceprezes zarządu
Aleksandra Kozłowska- wiceprezes zarządu
Małgorzata Ruszkowska-Sroka – wiceprezes zarządu
2.) Cele statutowe:
1. Działalność charytatywna,
2. Pomoc społeczna,
3. Promocja i organizacja wolontariatu,
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
5. Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
6. Ochrona zdrowia i życia,
7. Działalność sportowa i turystyczna,
8. Działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
9. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna),
10. Propagowanie idei integracji europejskiej, oraz promowanie Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami państwa.
11. Wspieranie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji oraz projektów edukacyjnych i społecznych,
2. Organizowanie sympozjów i konferencji,
3. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań performatywnych,
4. Organizację imprez o charakterze turystycznym i rekreacyjnym i sportowym ( zakup sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, turystycznych oraz konkursów,
5. Organizowanie staży, praktyk i wolontariatu (upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację)
6. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
7. Fundowanie stypendiów i subwencji osobom potrzebującym
8. Pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,
9. Budowanie i prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych i opiekuńczych
10. Prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie ofiarodawców i sponsorów dla realizacji celów Fundacji,
11. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w kraju i zagranicą.

2.) Opis głównych zdarzeń w okresie sprawozdawczym
Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wiązowie w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w celu aktywizacji osób starszych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni, osoby samotne, osoby niepełnosprawne)
Organizacja Koncertu Bożonarodzeniowego na Rynku w Wiązowie wraz z organizacją kiermaszu rzemiosła przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Wiązów, w celu kultywowania kultury lokalnej i tradycji regionalnej, promocję lokalnych artystów, promocję rzemiosła i rękodzieła wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie.
3.) Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
5.) Przychody fundacji: 0,00 zł
6.) Koszty fundacji: 0,00 zł
7.a) Zatrudnione osoby -4 osoby zarząd fundacji na kontraktach menadżerskich- w okresie sprawozdawczym nie pobierały wynagrodzenia
7.b) Kwota wynagrodzeń łącznie: 0,00zł
7.c) Roczne wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu: 0,00 zł
7.d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 0,00 zł
7.e) Udzielone pożyczki: brak 0,00 zł
7.f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: brak- 0,00 zł
7.g) Nabyte obligacje: brak 0,00 zł
7.h) Nabyte nieruchomości: brak- 0,00 zł
7.i) Nabyte pozostałe środki trwałe; brak- 0,00 zł
7.j) Wartość aktywów i zobowiązań: 0,00 zł; 0,00 zł
8.) Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe: brak
9.) Złożono deklarację podatkową CIT 8 z wynikiem 0,00zł, nie wystąpił podatek do zapłaty.
Par 3.) Kontrole w okresie sprawozdawczym: brak

Ewa Mielczarek Anetta Dulębowska
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu